Annonce
Vesterbro

Pressenævnskendelser i Jysk Fynske Medier

Her finder du kendelser om afgørelser af sager, der er anmeldt til Pressenævnet, og som involverer Jysk Fynske Medier de seneste 12 måneder. Kendelserne er listet omvendt kronologisk, og du kan til en hver tid finde den komplette oversigt over alle kendelser, også ældre end 12 måneder, her: https://www.pressenaevnet.dk/kendelser/

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af etnicitet (Dissens)

06/04/2022 - I en artikel bragt i januar 2022 omtalte Fyens Stiftstidende politiets anholdelse af otte personer efter forlydender om skyderi i bydelen Vollsmose. Det fremgik af artiklen, at skyderiet ifølge avisens oplysninger var et tilfældigt møde mellem to rivaliserende grupperinger med somaliere fra Vollsmose på den ene side og personer med tilknytning til den såkaldte Korsløkkegruppe på den anden. En organisation klagede til Pressenævnet over, at Fyens Stiftstidende havde fremhævet en grupperings etnicitet som somaliere. Organisationen var ikke selv omtalt eller afbildet i den påklagede artikel. Organisationen er efter det oplyste en interesseorganisation bestående af dansk-somaliere, som repræsenterer personer med somalisk herkomst i Danmark. Organisationens primære formål er at nuancere den ensidige offentlige debat vedrørende somaliere. På denne baggrund og henset til den samfundsmæssige interesse i den konkrete omtale fandt Pressenævnet grundlag for at behandle klagen i forhold til organisationen.

Pressenævnet (flertallet) fandt ikke anledning til at udtale kritik af Fyens Stiftstidende for at omtale etniciteten. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om en faktisk oplysning, der kunne have offentlighedens interesse, at der var tale om samme personkreds, som flere gange havde været i voldelig konflikt, og at oplysningen dermed kunne anses for at være af betydning for lokalområdet i Vollsmose. Et mindretal fandt, at oplysningen om etniciteten ikke havde relevans for den konkrete omtale og fandt grundlag for at udtale kritik.

Annonce

Anmodning om genoptagelse afvist

29/03/2022 - En kvinde klagede over, at Fyens Stiftstidende havde afvist hendes anmodning om at hindre tilgængeligheden af en artikel, som indeholder omtale af en straffesag mod hende. Pressenævnet udtalte ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at have afvist klagerens anmodning.

Klageren anmodede efterfølgende Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen. Pressenævnets formand fandt, at klageren ikke var fremkommet med nye faktiske oplysninger i sagen. Da der heller ikke var påvist sagsbehandlingsfejl, afviste nævnets formand at genoptage sagen.

Annonce

Vejle Amts Folkeblad får kritik for omtale af køkkenbrand

17/03/2022 - I en artikel bragt i december 2021 omtalte Vejle Amts Folkeblad en mindre køkkenbrand i Vejle. Det fremgik af artiklen, at en kvinde, som kom ud af lejligheden, ikke måtte få hjælp af mandlige beredskabsfolk, og at modstanden mod hjælp angiveligt var religiøst eller kulturelt motiveret. Den omtalte kvinde klagede til Pressenævnet blandt andet over, at det var ukorrekt og krænkende, som angivet i artiklen, at hun ikke måtte få hjælp af mænd, at avisen ikke havde forelagt påstanden for hende, samt at artiklens overskrift og omtale ikke havde dækning. Pressenævnet fandt det ikke dokumenteret, at kvinden ikke måtte få hjælp af mænd, og nævnet udtale kritik af Vejle Amts Folkeblad for den manglende forelæggelse og for formuleringerne i overskriften og mellemrubrikken.

Annonce

Ikke i strid med god presseskik at omtale boligkøbere ved navn

16/03/2022 - JydskeVestkysten bragte i december 2021 omtale af en bolighandel. Det fremgik, at omtalen, som bl.a. nævnte adresse og handelspris, samt sælgernes og købernes fulde navne, var skrevet af Ritzaus tekstrobot. Køberne af boligen klagede til Pressenævnet over, at JydskeVestkysten havde omtalt dem ved navn i artiklen uden forinden at have indhentet deres samtykke hertil. Køberne klagede også over, at JydskeVestkysten efterfølgende havde afvist at anonymisere deres navne i artiklen, som fortsat er tilgængelig på jv.dk. Pressenævnet fandt, at JydskeVestkysten ikke havde handlet i strid med god presseskik i forbindelse med offentliggørelsen af artiklen. Nævnet lagde vægt på, at oplysningen om, hvem der ejer den omtalte bolig, er offentligt tilgængelige, hvorfor offentliggørelsen heraf ikke var krænkende i presseetisk forstand. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at kritisere JydskeVestkysten for at have afvist at anonymisere klagerne i artiklen på jv.dk.

Annonce

Medier får genoptaget sager om afindeksering

10/03/2022 - Brancheorganisationen Danske Medier anmodede på vegne af række medier Pressenævnet om at få genoptaget behandlingen af seks sager, hvor nævnet udtalte kritik af medierne for ikke at afindeksere artikler fra 2005. Danske Medier henviste, at det er mediernes opfattelse, at nævnet havde lagt en virkning af afindeksering til grund, som ikke er teknisk mulig. Med Danske Mediers oplysninger på vegne af medierne er der tilgået sagen nye oplysninger om grundlaget for afgørelserne om afindeksering og virkningen heraf. Nævnet besluttede at genoptage behandlingen af klagesagerne, da det ikke kunne udelukkes, at de nye oplysninger om den tekniske virkning af en afindeksering kunne have været af betydning for sagernes afgørelse. Klagesagerne skal derfor realitetsbehandles på ny af nævnet.

Annonce

Kritik for tilføjelse af oplysninger om afsender af læserbrev (Dissens)

03/03/2022 - FrederiksbergLIV bragte i oktober 2021 et læserbrev. Ud over angivelsen af navnet på skribenten, havde avisen tilføjet oplysning om, at skribenten var medlem af en bestyrelse. Skribenten klagede til Pressenævnet over tilføjelsen, da han havde afsendt læserbrevet som privatperson og ikke ønskede at skabe tvivl herom. Pressenævnet (flertallet) fandt, at oplysningen om bestyrelsesposten var relevant, men kritiserede FrederiksbergLIV for at tilføje det som en oplysning, der kom fra afsenderen. Nævnet bemærkede, at oplysningen i stedet kunne have være blevet tilføjet som en redaktionel bemærkning.

Annonce

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af boligsalg

02/03/2022 - I en artikel bragt i oktober 2021 omtalte Fyens Stiftstidende en række lokale bolighandler. En af sælgerne klagede til Pressenævnet over, at Fyens Stiftstidende havde bragt hans navn i forbindelse adresseoplysninger, selv om han havde adressebeskyttelse. Fyens Stiftstidende havde oplyst, at det ikke var teknisk muligt for avisen at få og dermed heller ikke at bringe oplysninger om ejendomshandler, hvis ejere havde ”aktiv” adressebeskyttelse. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik og bemærkerede, at oplysninger om, hvem der er ejere af fast ejendom, som udgangspunkt er offentligt tilgængelige, og at videregivelse af disse oplysninger i sammenhængen ikke kan anses for krænkende eller for at være et brud på privatlivets fred.

Annonce

Artikel på fyens.dk om dom for chikane skal ikke afindekseres

02/03/2022 - En person klagede til Pressenævnet over, at Fyens Stiftstidende havde afvist at afindeksere en artikel på fyens.dk, som omtaler en retssag, hvor personen i byretten i 2018 blev idømt ét års fængsel for bl.a. chikane af offentligt ansatte. Personens straf var i landsretten efterfølgende blevet formildet til seks måneders fængsel. Pressenævnet fandt, at artiklen indeholder oplysninger af personfølsom karakter. På baggrund af sagens alvor og karakter fandt nævnet imidlertid, at Fyens Stiftstidende ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at have afvist personens anmodning om afindeksering, og nævnet udtalte ikke kritik.

Annonce

Kritik af Frederiksberg LIV for misvisende overskrift

21/01/2022 - Frederiksberg LIV bragte i november måned omtale af en pakkeshop på Frederiksberg, der var blevet misbrugt til distribution af narkotika. Indehaveren af pakkeshoppen klagede til Pressenævnet over, at Frederiksberg LIV havde formuleret overskriften, således at læseren kunne efterlades med det indtryk, at de kriminelle handlinger relaterede sig til pakkeshoppens ejere eller ansatte. Pressenævnet udtalte kritik af overskriften og lagde ved afgørelsen vægt på, at det hverken fremgik af artiklens overskrift, underrubrik eller billedtekst, at der var tale om misbrug, hvorved artiklens overskrift i sammenhæng med et billede af pakkeshoppens facade efterlod et misvisende indtryk.

Medier får ikke kritik for omtale af politianmeldelse mod byggefirma

20/01/2022 - I artikler bragt i september 2021 omtalte Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis og Horsens Folkeblad et ejendomsselskabs køb af byggeretter i København. Af omtalen fremgik også, at selskabet købte byggeretterne af byggefirma, som var under mistanke for at have svindlet med betonen i fundamentet under et højhus, og som blev efterforsket af politiet for dokumentfalsk i forbindelse med svindlen. Det omtalte byggefirma klagede til Pressenævnet og henviste til, at artiklerne indeholdt ukorrekte oplysninger, og at politianmeldelsen mod byggefirmaet var blevet omtalt i en ukorrekt sammenhæng, idet selskabet var politianmeldt for ikke at overholde en tidsfrist. Nævnet fandt blandt andet, at omtalen i sammenhængen ikke kunne anses for at give et ukorrekt indtryk af politianmeldelsen mod byggefirmaet og udtalte ikke kritik.

Århus Stiftstidende får kritik for artikel om arvestrid

16/12/2021 - I en artikel bragt i august 2021 omtalte Århus Stiftstidende en arvestrid. Artiklen var baseret på oplysninger fra en afdød kvindes datter. Datteren havde i flere år ikke haft kontakt til sin mor, og skifteretten udlagde boet til den afdøde kvindes niece. Af artiklen fremgik blandt andet, at datteren følte sig snydt af niecen, som blev beskyldt for at skjule værdier blandt andet en arv efter afdødes fætter. Den pågældende fætter havde imidlertid ingen arvinger. Den omtalte niece selv og på vegne af sine afdøde bedsteforældre klagede til Pressenævnet blandt andet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, og at Århus Stiftstidende havde anvendt billeder af dem, uden at de havde givet samtykke hertil. Nævnet udtalte kritik af Århus Stiftstidende for at bringe den krænkende og udokumenterede påstand om niecen, men fandt ikke anledning til at udtale kritik af de øvrige klagepunkter.

Fyns Amts Avis får ikke kritik for omtale af fratrædelse

19/11/2021 - I en artikel bragt i maj og juni 2021 omtalte Fyns Amts Avis en skoleleders fratrædelse af sin stilling i forbindelse med iværksættelsen af en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljøet på skolen. Den omtalte skoleleder klagede til Pressenævnet over, at Fyns Amts Avis havde offentliggjort hans navn, samt at Fyns Amts Avis havde afvist at slette hans navn fra de påklagede artikler. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at skolelederen havde virket i et hverv af offentlig interesse, hvor han blandt andet havde været ansvarlig for skolens drift, og at artiklerne ikke indeholdt oplysninger, som måtte anses for følsomme eller private i en sådan grad, at de var særligt belastende for skolelederen.

Vejle Amts Folkeblad havde foretaget behørig forelæggelse

19/11/2021 - Vejle Amts Folkeblad bragte i august måned en artikel om en kvindes beskrivelse af sin barndom. I artiklen var der en række beskyldninger mod kvindens mor. Vejle Amts Folkeblad forelagde indholdet af artiklen for moren. Moren klagede herefter til Pressenævnet blandt andet over, at hun ikke fik artiklen til godkendelse, inden den blev offentliggjort, og at avisen havde redigeret i den skriftlige kommentar, hun havde sendt til avisen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik og lagde vægt på, at Vejle Amts Folkeblad havde forelagt indholdet af artiklen uden at aftale godkendelse, ligesom gengivelsen af morens kommentar var tilstrækkelig.

Fyens Stiftsstidende får ikke kritik for valg af billede til læserbrev

15/10/2021 - Fyens Stiftstidende bragte i august måned et læserbrev sammen med et arkivfoto af afsenderen, hvor denne stod foran en byret. Afsenderen af læserbrevet klagede over brugen af billedet, som han mente var krænkende, da indholdet af læserbrevet og billedet ikke havde noget med hinanden at gøre. Pressenævnet fandt, at valget af billedet lå inden for redaktørens redigeringsret, og at brugen derfor ikke udgjorde en krænkelse efter de presseetiske regler. Pressenævnet bemærkede, at Fyens Stiftstidende havde beskåret billedet straks efter henvendelsen fra klager.

JydskeVestkysten får kritik for at bringe krænkende beskyldninger

15/10/2021 - JydskeVestkysten bragte i juli måned en artikel om en ung mand, der havde valgt at lade sig sterilisere. I artiklen blev der rettet en række grove beskyldninger mod moren til drengen. Moren klagede over, at oplysningerne ikke var korrekte, og at de ikke var blevet forelagt for hende inden offentliggørelsen af artiklen. Pressenævnet fandt, at artiklen indeholdt beskyldninger af en sådan karakter, at de burde være blevet forelagt for moren inden offentliggørelsen af artiklen. Pressenævnet udtalte derfor kritik.

Fyns Amts Avis får ikke kritik for redigering af læserbrev

14/10/2021 - Fyns Amts Avis bragte i juni et læserbrev, hvor Fyns Amts Avis havde redigeret overskriften i forhold til læserbrevets oprindelige version. Læserbrevsskribenten klagede til Pressenævnet over redigeringen, som han mente forvanskede hans læserbrev. Pressenævnet fandt redigeringen uhensigtsmæssig, da den første sætning i læserbrevet brødtekst henviser til overskriften. Efter en samlet vurdering fandt nævnet imidlertid ikke tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af Fyns Amts Avis, da læserbrevets øvrige indhold ikke var redigeret, og indholdet ikke fremstår forvansket.

Ikke kritik af Fyens Stiftstidende for artikler om skænderi på Facebook

13/10/2021 - Fyens Stiftstidende omtalte i maj måned, hvordan en uoverensstemmelse vedrørende annoncering på Facebook for en grillbar havde resulteret i en truende besked til grillbar-ejeren. Personen, der havde fremsendt den truende besked til grillbar-ejeren klagede til Pressenævnet over Fyens Stiftstidendes omtale, som efter vedkommendes opfattelse var i strid med god presseskik på en række punkter. Pressenævnet fandt, at Fyens Stiftstidende havde handlet i overensstemmelse med god presseskik i forbindelse med omtalen og udtalte ikke kritik.

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

28/09/2021 - JydskeVestkysten bragte en artikel med omtale af en golfklub, hvor et medlem var blevet tildelt en disciplinærstraf af klubbens ordens- og amatørudvalg. En person klagede til Pressenævnet og henviste blandt andet til, at artiklen var skadende for det omtalte medlem, og at artiklen ikke havde offentlig interesse. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da personen, der klagede, ikke var omtalt eller afbildet i artiklen, og derfor ikke har retlig interesse.

Viborg Stifts Folkeblad får Ikke kritik for omtale af unavngiven person

20/09/2021 - Viborg Stifts Folkeblad bragte i april måned et portrætinterview af en borger fra lokalområdet. Af artiklen fremgik det blandt andet, at borgeren havde hjulpet en anden person i lokalområdet. Denne person klagede herefter til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt krænkende og ukorrekte oplysninger om pågældende. Pressenævnet udviste forståelse for, at klageren kunne opfatte omtalen stødende, men fandt ikke anledning til at udtale kritik. Pressenævnet lagde blandt andet vægt på, at oplysningerne var bragt for at tegne et portræt af en anden, og at klager, der ikke var nævnt ved navn, ikke var identificerbar for personer, som ikke i forvejen havde kendskab til personen.

Ikke kritik af Fyens Stiftstidende for omtale af Facebook-opslag

20/09/2021 - I en artikel bragt i juli måned omtalte Fyens Stiftstidende et opslag, som en person havde delt i en Facebook-gruppe. Personen klagede til Pressenævnet blandt andet over, at Fyens Stiftstidende ikke havde indhentet hendes samtykke til at bringe omtalen, og at hun ikke havde haft mulighed for at give sin version af sagen. Pressenævnet fandt, at Fyens Stiftstidende havde omtalt personens Facebook-opslag på en ikke krænkende måde. Da personen samtidig ikke var identificerbar ud fra artiklen, udtalte nævnet ikke kritik af Fyens Stiftstidende.

Læserbrev med groft sprogbrug var ikke i strid med god presseskik

17/09/2021 - Dagbladet Holstebro bragte i maj måned et læserbrev, hvor skribenten sammenlignende en forenings initiativ med metoder anvendt af Gestapo, KGB og Stasi. Foreningen og dennes formand klagede til Pressenævnet over, at Dagbladet Holstebro havde valgt at bringe læserbrevet med de voldsomme beskyldninger. Pressenævnet fandt, at beskyldningerne i læserbrevet klart fremstod som skribentens subjektive holdning til foreningens initiativ. Uanset det grove sprogbrug udtalte nævnet derfor ikke kritik af Dagbladet Holstebro for at have bragt læserbrevet, hvor der er videre rammer for frisprog.

Vanløse LIV får alvorlig kritik for grov og udokumenteret beskyldning

19/08/2021 - I artikler bragt i maj 2021 bragte Vanløse LIV et interview med en hjemløs kvinde om hendes opvækst og liv som hjemløs. Det fremgik blandt andet af artiklerne, at kvindens far solgte hende som 8-årig til en pædofil mand i Spanien. Kvindens far klagede til Pressenævnet over, at Vanløse LIV ikke havde givet ham mulighed for at forholde sig til de skadelige beskyldninger om ham, som fremgik af artiklerne. Pressenævnet udtalte alvorlig kritik af Vanløse LIV for at offentliggøre den nævnte beskyldning, som ikke er nærmere dokumenteret eller forelagt for faren.

Ikke grundlag for afindeksering

12/07/2021 - Ikke grundlag for afindekseringEn person klagede til Pressenævnet over manglende afindeksering af en artikel bragt af Fyens Stiftstidende i december 2018. Fyens Stiftstidende havde flere gange siden offentliggørelsen af artiklen afvist afindeksering, hvilket Pressenævnet ikke havde fundet anledning til at udtale kritik af. Selvom punkt B.8 i de vejledende presseetiske regler ikke angiver en tidsmæssig begrænsning i forhold til at indgive anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering, fandt nævnet, at Fyens Stiftstidende inden for den korte periode, der var forløbet siden nævnets seneste afgørelse, ikke kunne antages at have ændret stillingtagen til spørgsmålet om afindeksering. Pressenævnets formand afviste herefter klagen som åbenbart grundløs.

JydskeVestkysten får kritik for at krænke afdødes privatliv i mindeord

28/06/2021 - JydskeVestkysten bragte i januar måned et mindeord i tre dele over en person, som havde været offentligt kendt i sit lokalområde. Mindeordet indeholdt bl.a. private og krænkende oplysninger om den afdødes familie, herunder om hans afdøde far, og om hans helbredsmæssige forhold. Den afdødes bror klagede til Pressenævnet over mindeordets omfang og indhold. Pressenævnet udtalte kritik af JydskeVestkysten for at have bragt oplysninger om den afdøde og hans far, som anses for at udgøre en krænkelse af privatlivets fred.

JydskeVestkysten skal ikke hindre tilgængelighed af artikel fra 2004

25/06/2021 - I en artikel bragt i 2004 omtalte JydskeVestkysten en syvårig dreng, som på daværende tidspunkt var et talentfuldt musikskolebarn, der drømte om at blive koncertpianist. Den omtalte person klagede til Pressenævnet over, at JydskeVestkysten havde afvist at slette artiklen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at artiklen ikke indeholdt oplysninger, som må anses for følsomme eller private i en sådan grad, at de er særligt belastende for personen.

Person får ikke slettet artikel om straffedom fra 2013

25/06/2021 - En person klagede til Pressenævnet over Århus Stiftstidendes afvisning af at slette en artikel fra februar 2014. Af artiklen fremgik, at personen i januar 2013 blev idømt 30 dages betinget fængsel for bedrageri, og at dommen blev anket og behandlet i landsretten. Personen havde forud for og efter domfældelsen foretaget navneændring. Pressenævnet fandt, at artiklen indeholdt oplysninger, der som udgangspunkt måtte betragtes som værende særlig belastende for personen. Da artiklen ikke indeholdt oplysninger om personens nuværende eller eventuelle tidligere navne, da artiklen var afindekseret, og da omtalen fortsat kunne anses at have almen interesse, fandt nævnet dog ikke anledning til at kritisere Århus Stiftstidende for at have afvist at slette artiklen.

Aviser var ikke forpligtet til at bringe bestemt omtale

12/05/2021 - En person klagede over, at Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten ikke ville bringe omtale af en række forhold på boligområdet i Aarhus Kommune. Allerede fordi klagerne over tilsidesættelse af god presseskik ikke vedrører konkrete, offentliggjorte artikler, afviste Pressenævnets formand klagerne.

Klager får ikke genoptaget sag om hindring af artikels tilgængelighed

11/05/2021 - En person klagede over, at Fyens Stiftstidende havde afvist hendes anmodning om at hindre tilgængeligheden af en artikel, som indeholder omtale af en straffesag mod personen. Pressenævnet udtalte ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at have afvist personens anmodning.

Personen anmodede efterfølgende Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen. Pressenævnet afviste anmodningen.

Randers Amtsavis får ikke kritik for omtale af forsvunden huskat

16/04/2021 - I en artikel bragt i november 2020 omtalte Randers Amtsavis en families huskat, som var blevet væk fra sit hjem og afleveret til et katteinternat af en nabo, som troede, at katten var herreløs. Det fremgik blandt andet af artiklen, at katteinternatet videreformidlede katten til en ny familie, og at kattens oprindelige ejer har forsøgt at få katten tilbage. Katteinternatet klagede til Pressenævnet blandt andet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, og at Randers Amtsavis havde udeladt væsentlige oplysninger. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at udsagnene var udtryk for mediets vurdering, som havde dækning i de faktiske forhold, og at katteinternatets synspunkter var gengivet tilstrækkeligt i artiklen.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern får kritik for misvisende overskrift

16/04/2021 - I artikler og i et Facebook-opslag bragt i september 2020 omtalte Dagbladet Ringkøbing-Skjern et stillingsopslag som turistdirektør. I forbindelse med omtalen blev den forhenværende turistdirektørs fratrædelse nævnt. Turistdirektøren klagede til Pressenævnet blandt andet over artiklernes vinkling, manglende forelæggelse, og at onlineartiklens overskrift ”Forgængeren takkede hurtigt af: Ny turistdirektør skal have testet sin generelle intelligens” er groft krænkende. Pressenævnet udtalte kritik af Dagbladet Ringkøbing-Skjern for overskriftens misvisende formulering, som kan efterlade et indtryk af, at turistdirektøren har haft intelligensmæssige udfordringer, mens hun bestred stillingen som turistdirektør. Nævnet udtalte ikke kritik af de øvrige klagepunkter.

Fyens.dk skal ikke hindre tilgængelighed af artikel om dom for chikane

15/04/2021 - En person klagede over, at Fyens Stiftstidende havde afvist at anonymisere eller afindeksere en artikel på fyens.dk fra 2018, som omtalte, at personen i byretten var blevet idømt ét års fængsel i en straffesag vedrørende flere forhold af stalking og chikane. Personens straf blev i landsretten nedsat til det halve.

På baggrund af sagens karakter og alvor udtalte Pressenævnet ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at have afvist at hindre artiklens tilgængelighed godt to år efter dommens afsigelse.

Kritisk omtale af folkemødearrangør var ikke i strid med god presseskik

15-03-2021 - Fyns Amts Avis omtalte i maj 2020, at en forening havde modtaget offentlig støtte til sit arbejde med at arrangere et europæisk folkemøde på Sydfyn. Det fremgik af omtalen, at en nordjysk kommune også arbejdede på at arrangere et europæisk folkemøde, og at personer fra foreningen på Sydfyn tidligere havde været en del af arbejdet i Nordjylland. I artiklerne blev der stillet spørgsmålstegn ved, om der er plads til to tilbagevendende europæiske folkemøder i Danmark.

Foreningen og foreningens forperson klagede til Pressenævnet over omtalen. Der blev blandt andet klaget over Fyns Amts Avis’ handlemåde over for foreningens forperson og over, at omtalen af foreningen og forpersonen var misvisende og ukorrekt. Pressenævnet fandt, at oplysningerne i artiklerne havde dækning i de faktiske forhold og i de udtalelser, som forpersonen havde givet under interviews med Fyns Amts Avis, og nævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik.

Aviser havde ikke gjort nok for at forelægge og får kritik

15-03-2021 - Randers Amtsavis og Mariager Avis bragte i maj 2020 en identisk artikel, som omhandlede et forestående europæisk folkemøde i Mariager. I artiklen fremgik der kritiske udsagn vedrørende en person, som tidligere havde været en del af arbejdet med at arrangere det europæiske folkemøde i Mariager.

Personen klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte og krænkende oplysninger om hende, som ikke var blevet tilstrækkeligt efterprøvet inden offentliggørelsen. Under Pressenævnssagen gav parterne modstridende forklaringer om, hvorvidt aviserne havde forsøgt at få fat i klageren telefonisk for at indhente hendes kommentarer til artiklens oplysninger. Pressenævnet fandt, at omtalen i artiklen i sin helhed var krænkende for klageren. Nævnet fandt det endvidere ikke dokumenteret, at aviserne havde gjort nok for at indhente klagerens kommentarer inden offentliggørelsen, og nævnet udtalte derfor kritik.

Århus Stiftstidende får ikke kritik for omtale af et museums navneskift

12-03-2021 - I en artikel bragt i november 2020 omtalte Århus Stiftstidende en debat om et museums navneskift foranlediget af en pressemeddelelse udsendt af museet. Debatten udspillede sig blandt andet på museets Facebook-side. Den omtalte museumsdirektør og museet klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt skadelige oplysninger, som ikke blev forelagt dem forud for offentliggørelsen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at Århus Stiftstidende på tilstrækkelig vis havde gjort det klart for læseren, at oplysningerne i artiklen stammede fra dels en debat på museets Facebook-side, dels fra et åbent brev til Kulturudvalget i Aarhus Kommune om museets ønske om navneskift, og at de påklagede udsagn klart fremstod som de navngivne kritikeres vurderinger, der ikke kunne betragtes som værende skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for museumsdirektøren og museet.

Jyllands-Posten skal ikke slette artiklen om straffedom fra 2006

17-12-2020 - En person klagede til Pressenævnet over Jyllands-Postens afvisning af at slette eller anonymisere en artikel fra december 2006. Af artiklen fremgik, at personen i december 2006 som 24-årig blev idømt tre års fængsel for vidnetrusler. Nævnet fandt, at artiklen indeholdt oplysninger, som måtte anses for særligt belastende for personen, men fandt på baggrund af sagens karakter og alvor ikke anledning til at udtale kritik af Jyllands-Posten for at afvise anmodningen om sletning eller anonymisering.

Jyllands-Posten skal ikke slette en persons navn

20-11-2020 - I en artikel bragt i 2001 omtalte Jyllands-Posten et konsulentfirma, som tilbød gratis kontorer og rådgivning til iværksættere, herunder at konsulentfirmaets direktør havde købt sig ind med en fjerdedel i et nyt firma. En person, som var medejer af det omtalte nye firma, klagede til Pressenævnet over, at Jyllands-Posten havde afvist at slette hans navn fra artiklen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at artiklen ikke indeholdt oplysninger, som må anses for følsomme eller private i en sådan grad, at de er særligt belastende for personen.

NørrebroLIV får ikke kritik for omtale af demonstration

23-09-2020 - NørrebroLIV bragte i februar 2020 omtale af en politisk demonstration. En person klagede til Pressenævnet over, at artiklen og overskriften indeholdt ukorrekte oplysninger om, at demonstrationen var foregået på samme tid og sted som en muslimsk barnebegravelse. Nævnet udtalte ikke kritik af NørrebroLIV for at bringe omtalen, idet nævnet, på grund af de begrænsende muligheder for at føre bevis for nævnet, ikke kunne tage stilling til, hvilke faktuelle omstændigheder der var de rigtige. Nævnet bemærkede hertil, at NørrebroLIV gengav personens kommentar om, at han var uenig i, at en begravelse fandt sted samtidig med demonstrationen.

JydskeVestkysten får kritik for manglende forelæggelse

21-09-2020 - JydskeVestkysten bragte i april 2020 omtale af et annulleret samarbejde mellem en læge og en kommune, herunder det økonomiske tab, dette havde medført for kommunen. Den omtalte læge klagede til Pressenævnet over, at JydskeVestkysten havde bragt ukorrekt og skadelig information om hende, som ikke var forelagt for hende forud for offentliggørelsen, og at JydskeVestkysten havde afvist at bringe hendes genmæle. Nævnet fandt, at der var faktuel dækning for oplysningerne i artiklen, men udtalte kritik af JydskeVestkysten for den manglende forelæggelse og lagde i den forbindelse vægt på, at omtalen var egnet til at være krænkende, skadelig eller agtelsesforringende for lægen. Nævnet fandt ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om genmæle.

Fredericia Dagblad får kritik for manglende forelæggelse

21-09-2020 - Fredericia Dagblad bragte i april 2020 omtale af et annulleret samarbejde mellem en læge og en kommune, herunder om det økonomiske tab dette havde medført for kommunen. Den omtalte læge klagede til Pressenævnet over, at Fredericia Dagblad havde bragt ukorrekt og skadelig information om hende, som ikke var forelagt for hende forud for offentliggørelsen, og at Fredericia Dagblad havde afvist at bringe hendes genmæle. Nævnet fandt, at der var faktuel dækning for oplysningerne i artiklen, men udtalte kritik af Fredericia Dagblad for den manglende forelæggelse og lagde i den forbindelse vægt på, at omtalen var egnet til at være krænkende, skadelig eller agtelsesforringende for lægen. Nævnet fandt ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om genmæle.

Anmodning om genoptagelse afvist

11-08-2020 - Pressenævnet udtalte ikke kritik af Fyens Stiftstidende i en sag, hvor en person havde klaget over omtale i en artikel vedrørende forurening hos et vandværk. Personen anmodede efterfølgende om genoptagelse og uddybede sine synspunkter. Pressenævnet afviste anmodningen.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for artikler om vandværk

25-06-2020 - Fyens Stiftstidende bragte i december 2019 en række artikler vedrørende forurening hos et vandværk. Formanden for vandværkets bestyrelse klagede til Pressenævnet over, at artiklerne indeholdt ukorrekt information, og over manglende forelæggelse af den aktindsigt hos kommunen, der blev inddraget i artiklen. Formanden klagede desuden over brugen af anonyme kilder og det billede, der var indsat af ham i artiklen. Nævnet udtalte ikke kritik og lagde blandt andet vægt på, at formanden selv havde valgt at stille op til interview og i den forbindelse også havde samtykket til, at der blev taget billeder af ham til artiklen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere for manglende forelæggelse og inddragelsen af anonyme kilder.

Person får ikke slettet artikler om straffedom fra 2013

25-06-2020 - En person klagede til Pressenævnet over Århus Stiftstidendes afvisning af at slette artikler fra februar 2014. Af artiklerne fremgik, at personen i januar 2013 blev idømt 30 dages betinget fængsel for bedrageri, som efterfølgende blev stadfæstet af landsretten. Personen havde forud for og efter domfældelsen fået foretaget navneændring. Pressenævnet fandt, at artiklerne indeholdt oplysninger af personfølsom karakter. Da artiklerne ikke indeholdt oplysninger om personens nuværende eller eventuelle tidligere navne, og da artiklerne var afindekseret, fandt nævnet dog ikke anledning til at kritisere Århus Stiftstidende for at have afvist at slette artiklerne.

Fyens Stiftstidende får kritik for artikel om svømmeklub

25-06-2020 - Fyens Stiftstidende bragte i januar 2020 en artikel om forholdene i en svømmeklub, herunder kritik af svømmeklubbens formand. Formanden klagede til Pressenævnet blandt andet over, at han ikke var blevet forelagt den kritik, som var rettet mod ham i artiklen, og at han ikke havde fået mulighed for at udtale sig i sammenhængen. Nævnet fandt, at oplysningerne i artiklen var egnede til at være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for formanden og udtalte kritik af den manglende forelæggelse. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at Fyens Stiftstidende to dage efter havde bragt et interview med formanden, idet han skulle have haft mulighed for at besvare kritikken i sammenhæng med, at den blev fremsat.

Ikke kritik for omtale af offentligt ansattes ytringsfrihed

23-06-2020 - JydskeVestkysten bragte i januar 2020 en artikel vedrørende en kommunal medarbejders aktivitet på Facebook. Personen havde ”liket” en kritisk kommentar fra en anden kommunal medarbejder. Personen klagede til Pressenævnet over, at hun ikke var blevet forelagt oplysningerne i artiklen, samt over at JydskeVestkysten havde afvist at slette artiklen. Nævnet fandt ikke, at oplysningerne i artiklen var egnede til at være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for personen, og lagde i den forbindelse vægt på, at hun ikke var identificeret i artiklen. Af samme grund fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af JydskeVestkysten for ikke at imødekomme anmodningen om sletning.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for artikel om færdselsuheld

23-06-2020 - Fyens Stiftstidende bragte i januar 2020 en artikel vedrørende et færdselsuheld. En person, der var impliceret i ulykken, klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, idet der blandt andet stod, at føreren af bilen muligvis havde været påvirket af alkohol. Fyens Stiftstidende rettede artiklen, da de blev bekendt med de ukorrekte oplysninger. Nævnet udtalte ikke kritik og lagde blandt andet vægt på, at klageren ikke kunne identificeres ud fra artiklen, og at det fremgik, at oplysningerne stammede fra politiet.

Randers Amtsavis får kritik for at bryde løfte om anonymitet

23-06-2020 - I en artikel bragt i januar 2020 omtalte Randers Amtsavis lejlighedsbyggeriet Kongens Ege. I den forbindelse blev en af køberne af en af de omtalte lejligheder citeret. Køberen klagede til Pressenævnet over, at Randers Amtsavis havde offentliggjort udtalelser fra ham uden – som aftalt – at sløre hans identitet. Pressenævnet fandt, at klager havde haft en berettiget forventning om, at der var indgået en aftale om anonymitet, og udtalte derfor kritik.

En person får ikke slettet debatindlæg fra 2017

23-04-2020 - Dagbladet Ringkøbing-Skjern bragte i december 2017 en persons debatindlæg, hvor personen efterlyste en undskyldning fra ejeren af en hund, der havde dræbt personens kaniner. Personen klagede til Pressenævnet over, at Dagbladet Ringkøbing-Skjern havde afvist at slette debatindlægget, og henviste til, at det var ubehageligt, at debatindlægget fortsat var tilgængeligt, når man søgte på personens navn, og at hun ikke var blevet gjort opmærksom på, at et debatindlæg blev offentliggjort på ubestemt tid. Pressenævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik af Dagbladet Ringkøbing-Skjern for at have afvist personens anmodning om sletning. Nævnet lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at personen på eget initiativ havde indsendt debatindlægget til publicering, og at der ikke var tale om følsomme eller private oplysninger af en sådan karakter, at de i sig selv talte for at hindre debatindlæggets tilgængelighed.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af færdselsuheld

23-04-2020 - I en artikel bragt i februar måned omtalte Fyens Stiftstidende et færdselsuheld på Lillebæltsbroen. Fyens Stiftstidende havde i den forbindelse uden navns nævnelse gengivet et Instagram-opslag fra den i færdselsuheldet implicerede passager, som var blevet delt som et skærmbillede i en offentlig Facebook-gruppe. Den omtalte passager klagede til Pressenævnet over blandt andet, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, idet hun blev betegnet som ”bilist”, og at Fyens Stiftstidende har ikke udvist hensyn til hende som offer for den omtalte ulykke. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at den ukorrekte betegnelse af klager som ”bilist” ikke kunne anses for skadelig for klager, at Fyens Stiftstidende straks rettede fejlen, da de blev gjort opmærksom herpå, og at Fyens Stiftstidendes angivelse af klager som passager i færdselsuheldet og gengivelse af hendes Instagram-opslag ikke kunne tjene til identificering af hende.

Vejle Amts Folkeblad får ikke kritik for omtale af færdselsuheld

23-04-2020 - I en artikel bragt i februar måned omtalte Vejle Amts Folkeblad et færdselsuheld på Lillebæltsbroen. Vejle Amts Folkeblad havde i den forbindelse uden navns nævnelse gengivet et Instagram-opslag fra den i færdselsuheldet implicerede passager, som var blevet delt som et skærmbillede i en offentlig Facebook-gruppe. Den omtalte passager klagede til Pressenævnet over blandt andet, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, idet hun blev betegnet som ”bilist”, og at Vejle Amts Folkeblad har ikke udvist hensyn til hende som offer for den omtalte ulykke. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at den ukorrekte betegnelse af klager som ”bilist” ikke kunne anses for skadelig for klager, at Vejle Amts Folkeblad straks rettede fejlen, da de blev gjort opmærksom herpå, og at Vejle Amts Folkeblads angivelse af klager som passager i færdselsuheldet og gengivelse af hendes Instagram-opslag ikke kunne tjene til identificering af hende.

Ikke kritik for offentliggørelse af adresseoplysninger

01-04-2020 - En person klagede over en artikel, hvor Viborg Stifts Folkeblad omtalte hans navn i sammenhæng med offentliggørelse af adresseoplysninger på en ejendom, der var til salg. Af artiklen fremgik, at klager muligvis var køber af ejendommen. Personen klagede blandt andet over, at avisen havde bragt krænkende oplysninger og ikke havde udvist kildekritik. Pressenævnet fandt, at der ikke var tale om krænkende, skadelige eller agtelsesforringende oplysninger, og udtalte ikke kritik.

Fyns Amts Avis får ikke kritik for at gengive ukorrekt oplysning

01-04-2020 - I en artikel bragt i november 2019 omtalte Fyns Amts Avis nogle maritime foreninger og en konflikt vedrørende opførelse af et maritimt hus på Frederiksøen. Formanden og medlemmer af foreningerne udtalte til avisen, at en person, der havde udtalt sig i sammenhængen, slet ikke var medlem af foreningerne. Dette viste sig ikke at være korrekt. Personen klagede til Pressenævnet over den ukorrekte oplysning, manglende kildekritik samt over, at avisen havde bragt et billede af ham i sammenhængen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere artiklen eller brugen af billedet. Nævnet lagde vægt på, at avisen havde bragt en rettelse af oplysningerne, at klageren havde haft mulighed for at komme til orde, samt at billedet ikke viste klager i en privat eller krænkende situation.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af boligkøb

25-02-2020 - Fyens Stiftstidende bragte i november 2019 en artikel om de dyreste boligkøb på Fyn. Artiklen var ledsaget af en liste med angivelse af navne på køberne af de 25 dyreste ejendomme på Fyn i 2019. Klager henviste til, at det var en krænkelse af privatlivets fred, at hende og hendes ægtefælles navne og adresse var offentliggjort i artiklen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Fyens Stiftstidende og lagde vægt på, at der var tale om offentlige ejendomsoplysninger.

En persons anmodning om genoptagelse afvist

07-02-2020 - Pressenævnet udtalte ikke kritik af Fyens Stiftstidende i en sag, hvor en person havde klaget over omtale i flere artikler om en chikanesag, samt afvisning på sletning. Personen anmodede efterfølgende om genoptagelse og uddybede sine synspunkter. Pressenævnet afviste anmodningen.

JydskeVestkysten får ikke kritik for portrætartikel

23-01-2020 - JydskeVestkysten bragte i august 2019 en portrætartikel om klagers udgivelse af en erindringsroman om bl.a. klagers opvækst præget af fysiske og psykiske overgreb, samt om klagers tid på Hærens Officersskole. Klager klagede over artiklens vinkling, og at JydskeVestkysten har afvist at slette artiklen fra jv.dk. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af den valgte vinkling. Nævnet lagde vægt på, at artiklen ikke indeholdt ukorrekte faktuelle oplysninger, og at klagers budskab fra interviewet ikke fremstod forvansket i artiklen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at udtale kritik af JydskeVestkysten for at have afvist at slette artiklen. Nævnet lagde vægt på, at klager frivilligt havde udtalt sig til JydskeVestkysten, og at klager selv har offentliggjort oplysninger om det i artiklen omtalte, herunder blandt andet i sin seneste erindringsroman.

Randers Amtsavis får ikke kritik for artikel om ny dyrevelfærdsenhed

23-01-2020 - Randers Amtsavis bragte i juli måned en artikel med omtale af Rigspolitiets nyoprettede dyrevelfærdsenhed. Artiklen afdækkede en episode, hvor politiet efter et borgertip havde fundet hunde og hvalpekuld på en ejendom, hvilket kunne tyde på ulovlig hundeavl. Hundeopdrætteren klagede til Pressenævnet og henviste til, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, ligesom hun fandt sig krænket af at være identificeret som den omtalte hundeopdrætter. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Randers Amtsavis. Nævnet lagde vægt på, at oplysningerne om hunderacen stammede fra en af politiet udsendt pressemeddelelse, og at avisens angivelse ved bynavn af, hvor opdrætteren havde adresse, ikke – i en bredere kreds – kan tjene til identificering af opdrætteren.

Artikler om dom for bl.a. chikane skal ikke slettes eller anonymiseres

20-12-2019 - En person klagede over, at Fyens Stiftstidende havde afvist at slette eller anonymisere artikler på fyens.dk om en byretsdom, hvor personen var blevet idømt ét års fængsel for blandt andet chikane. Straffen var i landsretten efterfølgende blevet formildet og nedsat til et halvt års fængsel. Pressenævnet fandt, at artiklerne indeholdt oplysninger af personfølsom karakter. På grund af sagens karakter og alvor fandt nævnet dog ikke anledning til at kritisere Fyens Stiftstidende for at have afvist at slette eller anonymisere artiklerne omkring ét år efter byretsdommens afsigelse.

Klage afvises på grund af manglende retlig interesse

20-12-2019 - En person klagede over en nekrolog bragt af JydskeVestkysten, idet der var anvendt udtrykket ”den sidste kommunist” om den afdøde. Klageren var ikke omtalt eller afbildet i nekrologen, og uanset, at klageren som medlem af Danmarks Kommunistiske Parti måtte have en generel interesse i omtalen af partiet, afviste Pressenævnet derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Ej kritik af Randers Amtsavis for at bringe artikelserie om konkurs

19-12-2019 - En person klagede over en artikelserie i Randers Amtsavis, der omhandlede hans erhvervsmæssige virke, herunder konkurs af en virksomhed. Personen klagede over, at omtalen krænkede hans privatliv samt indeholdt ukorrekt information. Pressenævnet fandt ikke, at der var tale om en krænkelse af privatlivets fred og lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at der var tale om oplysninger om personens virke i forbindelse med de omtalte virksomheder. Pressenævnet fandt heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af artikelserien.

Person får ikke anonymiseret artikel om kommunalt jobarrangement

18-12-2019 - En person klagede over, at Dagbladet Ringkøbing-Skjern havde afvist at anonymisere hende i en artikel, der omtalte et kommunalt jobarrangement, hun havde deltaget i. Pressenævnet fandt, at artiklens oplysninger ikke kunne betragtes som værende krænkende eller private for personen, og nævnet udtalte ikke kritik af Dagbladet Ringkøbing-Skjern for at have afvist at anonymisere artiklen.

Jysk Fynske Medier var berettiget til at afvise debatindlæg

03-12-2019 - En person klagede over, at Jysk Fynske Medier ikke bragte hans tre debatindlæg. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand klagen.

Person får ikke slettet sit navn i artikler fra 2019

12-11-2019 - En person klagede over en artikel, der blev bragt i Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende, hvoraf det fremgår, at han har afsluttet sin uddannelse om optometrist. Af artiklerne fremgår hans fulde navn og by. Personen klagede over, at Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende havde afvist at hindre tilgængeligheden af artiklen. Pressenævnet udtalte ikke kritik af Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende, og lagde i den forbindelse vægt på, at artiklerne ikke indeholdt krænkende eller private oplysninger.

Ej kritik af Horsens Folkeblad for artikel om baggrund for butikslukning

11-11-2019 - Horsens Folkeblad omtalte i en artikel i april måned en butikslukning i lokalområdet. Det fremgik af artiklen, at indehaveren af butikken havde opsagt lejemålet, hvor butikken havde ligget, fordi hun ikke mente, at udlejeren havde levet op til sine forpligtelser. Artiklen indeholdt ligeledes et interview med udlejeren, som afviste beskyldningerne fra butiksindehaveren og fremkom med sin udlægning af sagen. Butiksindehaveren klagede til Pressenævnet over artiklen, som hun mente indeholdt en urigtig og ensidig fremstilling af sagen til fordel for udlejeren. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af artiklen. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det fremgik af artiklen, at parternes udtalelser var udtryk for deres respektive opfattelser af den omtalte sag.

JydskeVestkysten får ikke kritik for omtale af retssag efter trafikdrab

11-11-2019 - JydskeVestkysten omtalte i marts måned en retssag efter et færdselsuheld, hvor en ældre kvinde havde mistet livet, da en lastbil på motorvejen var kørt op bag i hendes bil. Det fremgik af artiklen, at det var kommet frem på retsmødet, at kvinden havde været påvirket af alkohol og bedøvelsesmedicin, og at hendes bil på ulykkestidspunktet havde kørt meget langsomt eller stået helt stille på motorvejen. Den afdøde kvindes datter klagede til Pressenævnet over, at JydskeVestkysten med formuleringer i artiklen ikke havde udvist tilstrækkeligt hensyn til hendes mor eller til hende som pårørende. Pressenævnet udtrykte forståelse for, at visse formuleringer i artiklen kunne opfattes som stødende, men nævnet fandt ikke, at artiklen var i strid med god presseskik.

Ej kritik af JydskeVestkysten for artikel om salg af jord til Facebook

08-11-2019 - En person klagede over en artikel i JydskeVestkysten, idet han mente, at artiklen indeholder oplysninger, der krænker hans privatliv. Personen klagede desuden over manglende forelæggelse. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke udgør en krænkelse af privatlivets fred, idet oplysninger om ejerforhold af jord er offentligt tilgængelige, og udtalte på den baggrund ikke kritik.

Annonce
Vesterbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Vesterbro

Annonce
Danmark

De seneste coronatal: 306 bekræftede tilfælde det seneste døgn

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Politiet i opråb efter massiv vanvidsbilisme: Kørte over det dobbelte af det tilladte - havde promille på over 2

byliv

Vil bygge 40 meter højt byggeri midt i København: Nu bliver borgerne hørt i sagen om ikonisk grund

Guide For abonnenter

Sådan sparer du smertefrit i hverdagen: Se cheføkonomens simple tip til den typiske københavner

Vesterbro

13-årig pige forsvandt fra Danmark og blev fundet i Belgien: Nu har politiet nyt i sagen

Statsministeren til valgmøde: - Jeg kan godt se for mig, at vi skal have mere værnepligt

BYLIV

Du har helt sikkert været her: Nu er caféen med det sjove navn sat til salg

Siger stop

'Det bliver for vildt': Flere kunstnere pillet af plakaten til Fredagsrock

Vanvid

Ung mand bliver ved med at køre som en vanvittig: Blev påkørt af politiet og fortsatte 100 meter på fortorvet

Slut med 50 km/t.

Nye fartgrænser på vej på Vesterbro: Her skal du løfte foden fra speederen

For abonnenter

Pers bedste ven døde af at blive smittet på sygehuset: Nu har den 77-årige opfundet et våben til at udrydde smitsomme og livsfarlige bakterier

Byudvikling

Få unik mulighed for at være på tværs: Nu kan du udpege bygninger og redde dem fra nedrivning

Politikontrol

Kaos i skolegården: Så tog betjentene affære

Kæmpecykelsti

Kaos-krydset ved Dybbølsbro: Her er kommunens plan

Annonce